શબ્દોની રચનામાં એ મગ્ન છે, ખુદને મળી જવાનો પ્રયત્ન છે. વ્યવસાયે ઈજનેર અને સમય મળતા જ લેખક...