સુરતથી પ્રકાશિત થતા અખબાર 'ગુજરાત ગાર્ડિયન' માં મિડવીક ગાર્ડિયન પૂર્તિમાં 'સબરસ' નામથી કોલમ ચલાવું છું. આ સિવાય કેનેડાના વિન્ડસર શહેરથી પ્રકાશિત થતા પાક્ષિક 'પ્રેરણા' માં પણ 'કરન્ટ ટોપિક' નામની કોલમ લખું છું.