×

હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (3)
  • 39
  • (25)
  • 380
  • (27)
  • 312
  • (28)
  • 570
  • (33)
  • 455
  • (33)
  • 421
  • (39)
  • 407
  • (34)
  • 412
  • (46)
  • 573
  • (22)
  • 241