હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • 200
  • 256
  • (11)
  • 256
  • (11)
  • 290
  • 382
  • 240
  • 306
  • (14)
  • 1.1k
  • (29)
  • 1.6k
  • (24)
  • 1.3k