હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (44)
  • 373
  • (21)
  • 200
  • (38)
  • 424
  • (40)
  • 531
  • (36)
  • 470
  • (23)
  • 272
  • (39)
  • 433
  • (31)
  • 425
  • (47)
  • 623
  • (41)
  • 772