હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • 172
  • 300
  • 342
  • (11)
  • 550
  • 676
  • 590
  • 432
  • 564
  • (12)
  • 1k
  • 588