હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • (40)
  • 684
  • (54)
  • 1.3k
  • (62)
  • 1.6k
  • (56)
  • 1.7k
  • (57)
  • 1.6k
  • (55)
  • 2k
  • (56)
  • 1.1k
  • (69)
  • 1.1k
  • (24)
  • 365
  • (42)
  • 685