હું ગુજરાતી સાહિત્યનો રસિકજન છું.સારી વાર્તાઓ ,નવલકથાઓ વાંચવી ખૂબ ગમે. થોડું લખું પણ છું.સાહિત્યપ્રેમીઓ મારા મિત્રો છે.

  • 238
  • (17)
  • 734
  • (19)
  • 806
  • (17)
  • 972
  • (23)
  • 1.3k
  • (14)
  • 982
  • (11)
  • 896
  • (13)
  • 848
  • (12)
  • 810
  • 742