એક અડીયલ શાયર__________________________ insta id- "benaam_thought"________________________you tube "benaam shayari".________________________________ Blog - https://bhargav8995.blogspot.com

  • (19)
  • 374
  • (35)
  • 662
  • (47)
  • 810
  • (53)
  • 3.7k
  • (50)
  • 685
  • (53)
  • 1k
  • (39)
  • 956
  • (56)
  • 1k
  • (55)
  • 1.1k
  • (28)
  • 805