એક અડીયલ શાયર__________________________ insta id- "benaam_thought"________________________you tube "benaam shayari".________________________________ Blog - https://bhargav8995.blogspot.com

  • (22)
  • 828
  • (41)
  • 710
  • (25)
  • 840
  • (34)
  • 1.1k
  • (41)
  • 1.5k
  • (31)
  • 1.1k
  • (43)
  • 1.4k
  • (51)
  • 1k
  • (59)
  • 4k
  • (52)
  • 1.1k