મારુ નામ ભાવિશા ગોકાણિ હુ વ્યવસાયે પ્રાથમિક શિક્ષિકા છુ.ખૂબ જ વાચન અને લેખનની શોખીન છુ.અલગ અલગ વિષયો પર લખવાનો મને શોખ છે તો મારા પુસ્તકો વાંચો અને તમારા પ્રતિભાવ મોકલાવો

  • (50)
  • 1.3k
  • (33)
  • 1k
  • (31)
  • 942
  • (35)
  • 1k
  • (38)
  • 950
  • (38)
  • 1k
  • (39)
  • 1.1k
  • (36)
  • 1.1k
  • (45)
  • 1.9k
  • (72)
  • 2.9k