લેખક, પત્રકાર, અને કવિ ભવ્ય રાવલ ગુજરાતી અને ખાસ તો સૌરાષ્ટ્રનાં પત્રકારત્વ અને સાહિત્યજગતમાં તેમની ઉમરનાં પ્રમાણમાં મોટું નામ અને નામનાં પ્રમાણમાં સમાન કામ ધરાવે છે. ૧૫-૧૦-૧૯૯૧નાં રોજ હરિદ્વારમાં જન્મ થયા બાદ પરિવાર સાથે છેલ્લા બે દસકથી રાજકોટમાં રહેતા ભવ્ય નાનપણથી જ લેખન અને વાંચનની પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા છે. તેઓની કલમ જ તેમનો મિજાજ અને મજા છે. ભવ્ય રાવલનો વિશેષ પરિચય તેમના લેખન પરથી મળશે.

  • (11)
  • 3.1k
  • (24)
  • 3.7k
  • 3.4k
  • (13)
  • 3.6k
  • (14)
  • 4.2k
  • (28)
  • 5.5k
  • (28)
  • 5.5k
  • (26)
  • 4.1k
  • (18)
  • 7.2k
  • (22)
  • 3.7k