મિત્ર, પ્રેમ અને પ્રતીક્ષા - 1

by Mehul Dodiya in Gujarati Love Stories

પ્રેમ શું છે મિત્ર શું છે પ્રેમમાં પ્રતીક્ષા શું છે. માત્ર દેહ થી જ પ્રેમ થઇ શકતો નથી, પ્રેમ માં પ્રતીક્ષા હોવી જોઈએ. જેમ મીરાએ શ્યામ માટે આખી જીદગી પ્રતીક્ષા કરી હતી તેમ તેને સાચો ...Read More