મિત્ર, પ્રેમ અને પ્રતીક્ષા - 2

by Mehul Dodiya in Gujarati Love Stories

મિત્ર, પ્રેમ, પ્રતીક્ષાના પ્રથમ ભાગમાં બ્રિજેશ અને દ્રષ્ટિ ના પ્રેમમાં પાડવા ની વાત જાણી, આ ભાગની અંદર બ્રિજેશ અને મિહિરની મિત્રતા, સ્નેહા અને મિહિરનો પ્રેમ તેમજ વિશ્વની સમજાદારીથી પરિચિત કરાવીયા છે, આ ભાગ આ પ્રેમ કથાનો છેલ્લો ભાગ છે....