પણ હું તો કઈક અલગ જ અનુભવું છું

by ANKIT J NAKARANI in Gujarati Love Stories

પણ હું તો કઈક અલગ જ અનુભવું છું પેલા મિત્રો મને કહેતા હતા તને પેલી ગમે છે ને પણ હું તો કઈક અલગ જ અનુભવતો હતો પછી તને જોઈ ને કેહતા “જો ભાભી આવ્યા” પણ હું તો કઈક ...Read More