અવની અને રાહુલની પ્રેમ કહાની

by kalpesh diyora Verified icon in Gujarati Love Stories

અવની અને રાહુલની પ્રેમ કહાનીહાય અવની..!!હાય રાહુલ ..!તું અહીં ક્યાંથી અને મારા ઘરે કોઈ જોઈ જશે તો આવી પડશે આપણા બંને નું...!!હા તો..!!તે શું કરી લેશે..તારા માટે જ મુંબઈથી હું અહી સુરત આવ્યો છુ,તને જ મળવા હું મારા ઘરે ...Read More