હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (17)
  • 372
  • (21)
  • 498
  • (25)
  • 506
  • (12)
  • 372
  • (19)
  • 644
  • (22)
  • 682
  • (21)
  • 676
  • (25)
  • 810
  • (26)
  • 746
  • (20)
  • 721