હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (0)
  • 0
  • (12)
  • 251
  • (26)
  • 602
  • (21)
  • 399
  • (17)
  • 379
  • (22)
  • 374
  • (15)
  • 361
  • (16)
  • 344
  • (17)
  • 395
  • (17)
  • 310