હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (39)
  • 778
  • (47)
  • 1.5k
  • (51)
  • 1.4k
  • (53)
  • 1.5k
  • (52)
  • 1.4k
  • (49)
  • 1.5k
  • (55)
  • 1.7k
  • (45)
  • 1.6k
  • (44)
  • 1.7k
  • (53)
  • 1.9k