હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (24)
  • 3.3k
  • (26)
  • 3.1k
  • (56)
  • 3.2k
  • (38)
  • 3.2k
  • (34)
  • 3.1k
  • (38)
  • 3.2k
  • (23)
  • 3.3k
  • (104)
  • 4k
  • (66)
  • 3.9k
  • (71)
  • 4.1k