હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (25)
  • 264
  • (24)
  • 279
  • (27)
  • 303
  • (18)
  • 228
  • (28)
  • 353
  • (27)
  • 381
  • (31)
  • 309
  • (31)
  • 322
  • (27)
  • 416
  • (42)
  • 485