હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (24)
  • 472
  • (21)
  • 333
  • (17)
  • 319
  • (22)
  • 294
  • (15)
  • 294
  • (15)
  • 289
  • (17)
  • 298
  • (17)
  • 254
  • (16)
  • 286
  • (19)
  • 742