હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (2)
  • 22
  • (15)
  • 164
  • (14)
  • 193
  • (24)
  • 307
  • (81)
  • 620
  • (61)
  • 585
  • (54)
  • 552
  • (53)
  • 515
  • (57)
  • 574
  • (50)
  • 529