હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

  • (21)
  • 1.8k
  • (23)
  • 1.7k
  • (53)
  • 1.8k
  • (36)
  • 1.7k
  • (32)
  • 1.7k
  • (36)
  • 1.8k
  • (21)
  • 2k
  • (96)
  • 2.6k
  • (65)
  • 2.5k
  • (71)
  • 2.7k