પ્રેમ તરસ્યાં નેણ..

by SABIRKHAN Verified icon in Gujarati Love Stories

"હમકો ભૂલાના સખી હમકો ન ભૂલાના..આવાજ હમારી ઈસી વાદીમે રહેગી.."....એફ એમ પર ગુંજતી તર્જનો પ્રત્યેક લબ્જ એના દિલોદિમાગ પર એક ગહેરી અસર મૂકી જાય છેએ અંતર્ગત છે ભાવનાપ્રધાન છે.જેથી પ્રેમની મહત્તાને એને જુદા જ દ્રષ્ટિકોણથી સ્વીકારી છે.એની આસપાસના માહોલમાં ...Read More