Cover fatlenl pustak - 1 by Subhash Mandale in Marathi Novel Episodes PDF

कवर फाटलेलं पुस्तक - भाग - I

by Subhash Mandale in Marathi Novel Episodes

कवर फाटलेलं पुस्तक भाग-I  कवर फाटलेल्या पुस्तकाचं वरचं पान मळतं, चोळामोळा होतं,ते खराब झालेले पान फाडून टाकले,की पुन्हा दुसरं पान मळतं, चोळामोळा होतं ही सतत होणारी क्रिया आहे, तसंच दुःखाचं आहे.आपण सुख शोधायला लागलो की दुःखचं मिळतं आणि ...Read More