લગ્ન અને પ્રેમ વચ્ચે સંબંધ કેટલો ?

by Maitri in Gujarati Magazine

આમ જોવા જઈએ તો પ્રેમ અને લગ્ન એ બહુ સહજ અને કુદરતી ક્રમ છે.પ્રેમ અનાયાસે થાય છે અને પછી લગ્નમા એ પરિવર્તિત થતા હોય છે કા‌ તો આનાથી ઊલટું પણ થાય કે લગ્ન પછી પ્રેમ થાય... આપણે એવા કિસ્સા ...Read More