શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૩

by Ravi in Gujarati Drama

શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૩ આ પ્રેમ પણ એવી વસ્તુ છે ને ન કરવાનું કરાવી દે. પ્રેમ આંધળો હોય છે હું નથી કહેતો આ તો તમે બધા j કહો છો ને અને પ્રેમ કરવો નથી પડતો થઈ ...Read More