શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૫

by Ravi in Gujarati Drama

શું આ છે પ્રેમ? - ભાગ ૫ (આ પ્રેમની વાત ટીનુ અને ટિનીની છે ..તો એમાં જઈએ ) (ટીનુ એ ટીનીને કોલ જોડ્યો અને અહીંથી બીજે ક્યાંક જવાની વાત કરે છે) ટીનુ : (કોલ લગતા )ટીની હું ટીનુ બોલું ...Read More