Parmeshwrache Astitva by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories PDF

परमेश्वराचे अस्तित्व

by Sudhakar Katekar in Marathi Spiritual Stories

प्रत्येकाच्या मनात पुष्कळ वेळेस असा प्रश्न निर्माण होतो की,परमेश्वर आहेका? असलास तर तो सगूण आहे ,की निर्गुण आहे,साकार आहे की निराकार आहे. संत नामदेव यांचे वडील ,पांडुरंगाचेभक्त होते व नित्य नेमाने पांडुरंगाचीपूजा करीत असत.एक दिवस त्यांनागावी ...Read More