Aaji aajoba by Sudhakar Katekar in Marathi Biography PDF

आजी---आजोबा

by Sudhakar Katekar Verified icon in Marathi Biography

आजी,आजोबा म्हणजे वयो वृद्ध,ज्यांनी आयुष्यात अनेक पावसाळे पाहिले,खस्ता खालल्या.सुख दुःखाचे प्रसंग पाहिले.त्यांच्या पाठीशी मोठा अनुभव आहे.त्यांच्या कडून समाजाला मार्गदर्शन व्हाव.,त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पुढच्या पिढीला व्हावा ,व्हायलापाहिजे असं काहींना वाटत.तसाच आजी आजोबांना पण वाटत. त्यांच्या काळात एकत्रकुटुंब पद्धत होती.एकत्र कुटुंब ...Read More