સ્નેહનિર્જર - ભાગ 5

by Vidhi Pala in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ ૫ - "ગોરી રાધા ને કાળો કાન" "કર્તરી, ક્યાં પહોંચી યાર? જલ્દી આવ ને. આજે તારે જ મને તૈયાર કરવાની છે." કર્તરી કોલેજમાં પ્રેઝન્ટશન સબમીટ કરવા ગઈ હતી. લેપટોપ બંધ કરતાં કરતાં બોલી , "અરે આવું છું ૧૫ ...Read More