The incomplete revenge - 16 by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories PDF

अपूर्ण बदला ( भाग १६)

by Dipak Ringe ।बोलका स्पर्श। in Marathi Horror Stories

गाडीच्या बाहेर पाऊल टाकताच एक छोटीशी गार वाऱ्याची झुळूक त्या महिलेच्या मानेवरून गेली. तिला मनात धस्स झाले ती गांगरून इकडे तिकडे पाहू लागली. नकळत तिच्या डोळ्यातू असावे गळू लागली. तिचा त्रास त्यालाही समजत होता पण त्याचीही तीच अवस्था होती. ...Read More