ટાઈમ ટ્રાવેલ : બેક ટુ ધ પાસ્ટ

by Abbas in Gujarati Detective stories

Time-travel: બેક ટુ ધ પાસ્ટપેન, કાગળ અને એકાગ્રચિત્ત મગજથી વાંચશો તો જાણે સોનામાં સુગંધ ભળી!! ૧- ઇસ.૨૦૭૬નું વર્ણનવર્ષ ૨૦૭૬ ચાલી રહ્યું છે. ભારત ...Read More