Gadhav Prem by Pradip gajanan joshi in Marathi Humour stories PDF

गाढव प्रेम 

by Pradip gajanan joshi in Marathi Humour stories

गाढव प्रेम सकाळी गच्चीवर जावून फेऱ्या मारणे, योगा करणे हा माझा नित्याचा क्रम. त्या दिवशी मी असाच सकाळी लवकर उठलो. गच्चीवर जाण्यास निघालो. माझे लक्ष गेटकडे गेले. गेटपाशी एक गाढव अगदी निर्विकार चेहऱ्याने उभे होते. गेटच्या आत येण्याचा जरादेखील ...Read More