કષ્ટમર કેર સેન્ટર પાર્ટ 2 : આયજ તો તારા કૂયતરાંને ભડાકે દેવું...!

by Tushar Dave Matrubharti Verified in Gujarati Humour stories

'કષ્ટ'મર કેર સેન્ટર પાર્ટ 2 : આયજ તો તારા કૂયતરાંને ભડાકે દેવું...! હેલ્લો, કૂયત્રાંવાળા બોલે? હેં? શું હેં? વેખલીની... વોટ ડુ યુ મિન સર? હવે ડુ યુ મિનની ક્યાં કરે સો... કંઈ સમજાઈ નથી રહ્યું સર... એ તો મને ...Read More