Ashtavinayak - 7 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

अष्टविनायक - भाग ७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

अष्टविनायक भाग ७ असेसुद्धा मानले जाते की पांडवांनी या गुहा त्यांच्या वनवास काळात घडविल्या. इथे मुख्य मंडप असून त्याला सभा मंडप म्हणतात आणि त्याला १८ लहान खोल्या असून यात्रेकरू इथे बसून ध्यान करू शकतात. येथील गणेशमुर्तीच्या डोळ्यांमध्ये माणिक आहेत. ...Read More