એક કાલ્પનિક છતાં સત્યતા ની નિકટ

by Vijay Gohel in Gujarati Drama

એક કાલ્પનિક છતાં સત્યતા ની નિકટ નું ખુબજ લાગણીભીનું નાટક વિજય ગોહેલ લેખિત..... સ્થળ આકાશ લોક પાત્રો : મોહન બાપા, મોતી મા,રાકેશ, ટોકર બાપા, મંગુ મા, મફાભા, મણી મા,બેચર બાપા, નાની મા, પપ્પા... તા:૦૧.૦૧.૨૦૨૦ સમય લગભગ : ૧૨:વાગ્યે,૧૯ મિનીટ.૦૦ ...Read More