સંસાર કે સંન્યાશ ?

by Jiten Vsv in Gujarati Drama

જય શ્રી કૃષ્ણ . હું વ્યવસાય એ એક ઈજનેર છું. ઘણી વાર હું મારી નવરાશ નીપણો માંમારા સહ-કર્મચારી સાથે બેઠો હોવ. ત્યારે ઘણામારા સહ-કર્મચારી વારંવાર એક જ વાત નું રટણ કરે છે.કે આ કામ-ધંધોછોડીનેસંન્યાસ ધારણ કરી ને ભગવાન ની ...Read More