What God has given? by vinayak mandrawadker in Marathi Philosophy PDF

देवानी काय दिले आहे?

by vinayak mandrawadker in Marathi Philosophy

देवानी काय दिले आहे? नेहमीच असा विचार करत असतो की देवानी आपल्याला हे दिली नाही, ते दिली नाही . उदाहरणार्थ नोकरी, घर,गाडी, बायको, पैसा वगैरे, वगैरे. असा विचारामुळे खूप माणसे, नेहमीच रडत असताना दिसतात। 'नाही' एक नकारात्मक विचार ...Read More