જીવતી સંપત્તિ – એન્તોન ચેખોવ (ભાગ - ૧૦ - અંતિમ)

by Siddharth Chhaya Verified icon in Gujarati Classic Stories

જીવતી સંપત્તિ – એન્તોન ચેખોવ ભાવાનુવાદ – સિદ્ધાર્થ છાયા ભાગ - ૧૦ (અંતિમ) “હું તને એ આપી દઈશ... આજે જ આપીશ, હું મારા નોકરને દસ્તાવેજ કરવા માટે મોકલી દઈશ. ત્યાં તારે બધાને એમ કહેવું પડશે કે તે એને ખરીદી ...Read More