કીટલીથી કેફે સુધી... - 28

by Anand Matrubharti Verified in Gujarati Novel Episodes

કીટલીથી કેફે સુધીઆનંદ(28)મારા મનની તો ‘Ipsa’ જ ખરી. ‘Indubhai Parekh School Of Architecture” બોલવામા મજા નથી. સબમીશનની નેમ પ્લેટમા ‘Ipsa , Rajkot’ એટલીવાર લખ્યુ કે હવે હ્દયમા ઉતરી ગયુ.હરીપરના પાટીયા સુધી તો માંડ રાહ જોઇ શક્યો. હરીપરથી લઇને કોલેજના ...Read More