Andhaarchhaya - 14 by Shashikant Oak in Marathi Spiritual Stories PDF

अंधारछाया - 14

by Shashikant Oak Matrubharti Verified in Marathi Spiritual Stories

अंधारछाया चौदा मंगला अशी बोलली ही गधडी तडा तडा. मला सुचेना काय करावं! एरव्ही एक थप्पडच ठेऊन दिली असती. असं अद्वा तद्वा बोलली असती ती तर. पण शारीरिक त्रासानं आधीच बेजार त्यात अमावास्याची रात्र! मी ही आवरलं मनाला. बराच ...Read More