કોરોનાની કકળાટ, હાસ્યની હળવાશ – ૬ 

by Ashok Upadhyay in Gujarati Humour stories

કોરોનાની કકળાટ, હાસ્યની હળવાશ – ૬ગણપતિની સુંઢ ક્યાંથી શરુ કરું એ જ ખબર નહોતી પડતી...વળાંક બરાબર આવતા જ નહોતા..લોકડાઉનમાં સરકારની આજ્ઞાનું પાલન કરતા ઘરમાં જ પડ્યા પડ્યા વર્ષોથી અંદરને અંદર કાટ ખાઈ ગયેલી મારી ચિત્રકળાની સ્કીલ બ્હાર કાઢતો હતો...ડ્રોઈંગબુકમાં ...Read More