અશોક ઉપાધ્યાય, બોલવા કરતાં લખવું સારું , તોય બધાં મૌન સમજે તો સારું.મુકામપોસ્ટ બોરીવલી મુંબઈ.

  • (13)
  • 788
  • 750
  • 716
  • 708
  • 728
  • (11)
  • 940
  • (14)
  • 1.5k
  • 754
  • 822
  • 904