... અને હું એકલી Divyang Vegda દ્વારા Short Stories માં ગુજરાતી પીડીએફ