સ્કુલ લાઈફનો પ્રેમ-ભાગ 2

by Pooja in Gujarati Love Stories

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡ ત્યા રિસેસનો બેલ પડી જાય છે પરી,તેજલ અને ઈશા પોતાની આદત પ્રમાણે દુકાનમાંથી કુરકુરિયુંના પડિકા લઈને મેદાનમાં આવી વાતોના ગપાટ્ટા મારે છે.પરી: તને ખબર છે ઈશા આ ધોળી ધાણી પોતાને રાણી સમજે છે.ઈશા: ...Read More