propose - 9 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

प्रपोज - ९

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

" काही नाही होणार. उगाच कशाला घाबरतेस..?" मावशीच्या आवाजात थोडा राग होता जशा त्या खेकसत होत्या.. प्रियान खिडकीची कडी सट्ट कन खाली खेचली आणी कुईईई आवाज करत ती खिडकी उघडली.. आणी मी समजुन गेलो की पलीकडे रूम नाही तर ...Read More