રાખી - ધી બોન્ડ ઓફ લવ - 12

by Viral Rabadiya in Gujarati Novel Episodes

કાકી હેરાન કરવામાં ક્યારેય પાછા ના પડે એમ અમારી પાછળ પડી ગયા કે હવે બેબી પ્લાનીંગ કરો. ધાની ઉપર રુમમાં ટીવી જોતી હતી અને અમે નીચે બેઠા હતા. એટલામાં ધાનીની બૂમ સંભળાય. હું ફટાફટ ઉપર ગયો. આખા રુમમાં ...Read More