Navnath Mahatmay - 7 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग ७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग ७ तिसरा अवतार “ गहिनीनाथ” ============== नवनाथांपैकी एक असलेले गहिनीनाथ हे निवृत्तीनाथांचे गुरू होते. गहिनीनाथांचा मातीच्या पुतळ्यापासून जन्म झाला होता . मधुनाभा ब्राह्मणाकडून त्यांचे संगोपन झाले होते . त्यांच्या जन्माची कथा अशी आहे ...Read More