Two points - 19 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग १९

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग १९पंडितने तो मुलगा काय बघतोय हे बघायला आत वाकुन पाहिल तर विशाखा टेबलवर हात ठेवून, त्यावर डोकं ठेवून गाढ साखरझोपेत घोरत होती. तीला तसं बघुन पंडितने तर डोक्यावरचं हात मारून घेतला ?. जवळ जाऊन तीला उठवलं," मॅम........ मॅम...... ...Read More