Two points - 22 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग २२

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग २२विशाखा पटपट आवरून बाहेर आली आणि सोफ्यावर उडी मारली," काका....... काका....... "काका हातात प्लेट घेऊन बाहेर आला," घसा फाडण्यात येऊ नये. नाष्टा आणलेला आहे. "" ओह थँक्यु काका ☺️ . आय लव्ह यु काका ? "" ??? "" ...Read More