Two points - 23 by Kanchan in Marathi Novel Episodes PDF

दोन टोकं. भाग २३.

by Kanchan in Marathi Novel Episodes

भाग २३सायली ओरडली तशी सगळे आजुबाजुचे तीच्याकडे बघायला लागले." Are you okay ? " शेजारच्या माणसाने काळजीने तीला विचारलं." तु तुझं खा ना. तुला काय करायचय ? " सायली त्या माणसाला म्हणाली आणि रागाने विशाखा कडे बघायला‌ लागली." Wow. ...Read More