સેપિયન્સ-માનવજાતિનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ

by Sagar Vaishnav in Gujarati Book Reviews

સેપિયન્સ-માનવજાતિનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ પુસ્તકની દુનિયા ઘણી વિશાળ છે, અને દરરોજ એમાં અસંખ્ય પ્રકારના વિવિધ વિષયો ઉપર નવા નવા પુસ્તકો ઉમેરાતાં જ રહે છે. પણ, આટલા બધા પુસ્તકોમાંથી ક્યારેક કોઈક એકાદું એવું પુસ્તક આવી જાય છે, જે આપણા મનમાં ...Read More