પરમાર્થ એજ પરમાનંદ

by Ashish in Gujarati Motivational Stories

પરમાર્થ એ જ પરમાનંદ" હું સૂતો અને સ્વપ્ન જોયું કે જીવન એક આનંદ છે,હું જાગ્યો અને જોયું કે જીવન એક સેવા છે,મે સેવા કરી અને જાણ્યું કે સેવા એ જ આનંદ છે."- ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર..વ્યર્થ અને સ્વાર્થ છોડી ને ...Read More