નાનીં જીદગીં ની કહાની - 6

by Bhavesh Jadav in Gujarati Love Stories

તેને મારા પાસે આવીને જોરમાં મારો હાથ પકડીયો અને મને કહ્યું ચાલો ઉભા થાવ બેસીને જોયા નહીં કરવાનુ રમવાનુ પણ છે,ચાલો જલદી મેં કહ્યું હા હા આવુ છું પણ તું હાથ તો છોડ મારો તો પણ હાથ ના છોડીયો ...Read More