Shree Datt Avtar - 20 - last part by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

श्री दत्त अवतार भाग २० - अंतिम भाग

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

श्री दत्त अवतार भाग २० श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराजांचा अवतार हा श्री दत्त परंपरेत चौथा मानला जातो. दत्तसंप्रदायात ही परंपरा पुढीलप्रमाणे आहे. वेद आणि पुराणकाळात श्रीदत्त ही विभूती होऊन गेली. अत्रिऋषी आणि अनसूया यांचा पुत्र म्हणजे श्रीदत्तगुरू ...Read More