Incomplete Love (Rebirth) Part 1? by भाग्यश्वर पाटील in Marathi Thriller PDF

अधुरे -प्रेम (पुर्नजन्म)भाग १ ला ?

by भाग्यश्वर पाटील in Marathi Thriller

जर कथा लिहायची म्हटली तर सर्वच प्रेमावरती लिहतात असे नाहीये,त्यामुळे मी काहीतरी नवीन घेऊन आलोय ह्या कथेमध्ये ,,,,,,चला मुख्य कथेपासून सुरुवात करू, ब्राईट फ्युचर (कोकण) कॉलेजमध्ये नवीन सत्र सुरू झाले आहे. नवीन विद्यार्थी प्रवेशासाठी आले होते.पण यावेळी दरवर्षीपेक्षा वातावरण ...Read More