Saint Best Woman Part 6 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग ६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

संतश्रेष्ठ महिला भाग ६ संत नामदेव हे संत जनाबाईंचे गुरु असल्याने आणि त्यांच्याकडे सर्व संतांचे येणे जाणे असल्याने संत ज्ञानदेवांच्या प्रभावळीतील सर्व संतांना त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलेले होते . त्यांना संत नामदेवांमुळे सतत संतसंग घडला होता. त्यामुळे जनाबाईंनी आपल्या अभंगांची ...Read More