Sant Shrestha Mahila Part 15 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग १५

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

संतश्रेष्ठ महिला भाग १५ यात पुढील नाव येते ते संत सोयराबाई यांचे यमाजी आणि हौसा या जोडप्याची ही मुलगी. मंगळवेढ्याजवळच्या लहानशा गावातली. काळी-सावळी, टपोऱ्या डोळ्यांची, समंजस, शालीन, चाणाक्ष सोयरा हीला चोखोबांच्या आईनं हेरली आणि सून म्हणून ...Read More