Goes Shattered ... - 2 by parashuram mali in Marathi Novel Episodes PDF

दुभंगून जाता जाता... - 2

by parashuram mali in Marathi Novel Episodes

2 आजोबा या सगळ्या घटनेतून थोडेफार सावरले होते. पण आजी मात्र मी नसताना, माझ्या माघारी आईची आठवण काढून रडायची. शेजारच्या बायकांसमोर आपलं दु:ख हलकं करायची. माझ्या पोराला माझ्या माघारी कुणाचा आधार नाही. कसं व्हायचं माझ्या राजूचं. या विचारानं ती ...Read More