Ashmand - 2 by Kumar Sonavane in Marathi Novel Episodes PDF

अष्मांड - भाग २

by Kumar Sonavane in Marathi Novel Episodes

मोहन नुकताच शाळेतून घरी आला होता. हात पाय धुता धुता त्याने बापाला विचारले, " आज नाही गेलात तुम्ही?"मान वर न करताच शंकर फक्त "हं " म्हणाला. कसल्यातरी जुनाट लालसर कागदात, जो कधी काली पांढरा असावा, त्यात डोकं खुपसून तो ...Read More