સ્ત્રી સંઘર્ષ...ભાગ 1 by Farm in Gujarati Novel Episodes PDF

સ્ત્રી સંઘર્ષ...ભાગ 1

by Farm in Gujarati Novel Episodes

ઘરના દરવાજે ખુબજ આકૃતિક અને બ્રાઉન પેટર્ન ની નેમ પ્લેટ હતી ,જેમાં લખ્યું હતું .મિસીઝ. ઋચા હર્ષ પટેલડો .હર્ષ એ પટેલ મીરા એ તે નેમ પ્લેટ પર આંગળી મૂકી ને છેક છેલ્લે સુધી હાથ ફેરવ્યો . . ...Read More